Algemene huurvoorwaarden Handelsonderneming C&D Boerboom

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
3. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.
4. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
5. Alwaar in deze voorwaarden “verhuurder” staat vermeld wordt hiermee bedoeld ‘Handelsonderneming C&D Boerboom’.

Artikel 2. Offerte, huurprijs, kosten, borgsom
1. Een offerte door verhuurder is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk vermeld is in combinatie met de geldigheidsduur van de aanbieding.
2. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs, boekings- en huurvoorwaarden en waarborgsom(men).
3. De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde vouwwagen. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.
4. Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de vouwwagen, verplicht verhuurder zich binnen 5 werkdagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.5. De helft van de huur dient te worden voldaan na het tekenen van het contract. Huurder ontvangt hiervoor een factuur van verhuurder. De resterende helft dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huur te worden voldaan.
6. Borgsom € 500,00 dient uiterlijk bij aanvang huur te worden voldaan.

Artikel 3. Totstandkoming, duur en ontbinding van de huurovereenkomst
1. Tot uitvoering van een opdracht is verhuurder eerst verplicht, nadat de door huurder ondertekende huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan.
2. Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post. Tot voor 4 weken voor ingangsdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huursom met een minimum van € 300,–. Bij annuleringen later dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de annuleringskosten gelijk aan de volledige huursom.
3. Huurder verplicht zich de vouwwagen uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlening van het huurtermijn is aangevraagd en deze is toegestaan door verhuurder. De huurtermijn wordt overigens onder gelijkblijvende voorwaarden verlengd.4. Indien de vouwwagen niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de vouwwagen, waarbij overigens de huur van de vouwwagen automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de vouwwagen weer in bezit is van verhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode als dan verhoogd wordt met een bedrag van € 50,– onverminderd de eventuele door verhuurder verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
5. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de vouwwagen te stellen;- Indien blijkt dat tijdens de huurperiode de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.- Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.- Bij vestiging in het buitenland van huurder.- Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde vouwwagen, dan wel bij beslag op de gehuurde vouwwagen.- Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.- Indien de vouwwagen niet meer veilig is om te verhuren.

Artikel 4. Aflevering en terugbezorging
1. Indien verhuurder niet in staat zal zijn de vouwwagen aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken of schadevergoeding.
2. Bij overmacht heeft verhuurder het recht een gelijkwaardige vouwwagen in te zetten.
3. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van art. 4 lid 1 zal verhuurder de reeds door de huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren.
4. Bij terugbezorging dient de vouwwagen in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder, tenzij een van de verzekeringen deze kosten dekt.
5. De vouwwagen wordt door verhuurder afgeleverd met een lege schoonwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Huurder dient de vouwwagen ook weer in deze staat terug te brengen. Bij gebreken worden de kosten in rekening gebracht en van de borg ingehouden. Onder andere kosten schoonmaken binnenzijde € 100,- / buitenzijde € 50,-.
6. Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de vouwwagen.7. Huurder dient zelf voor een correcte witte kentekenplaat te zorgen.

Artikel 5. Gebruik van de vouwwagen
1. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijders mogen na het inleveren van een kopie van hun rijbewijs de vouwwagen besturen. Bestuurders moeten minimaal 21 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig en voor het besturen van het betreffende type vouwwagen voorgeschreven rijbewijs.
2. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen vereist is.
3. Huurder verbindt zich de vouwwagen te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructieboek danwel/alsmede volgens de aanwijzingen, zoals die door verhuurder worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning controleren en zo nodig op peil brengen.
4. De vouwwagen mag uitsluitend gebruikt worden in de op de huurovereenkomst en groene kaart vermelde landen.
5. Huurder dient ervoor te zorgen dat de vouwwagen uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt te worden; dat de vouwwagen op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en van exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de vouwwagen te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzigen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
6. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de vouwwagen.
7. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen of te roken in de vouwwagen. Bij overtreding hiervan wordt minimaal € 500,00 in rekening gebracht en verrekend met de borg.
8. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde vouwwagen te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, het trekken van andere voertuigen, het vervoeren van vracht, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de vouwwagen kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.
9. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de vouwwagen te onderverhuren, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de vouwwagen te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.

Artikel 6. Onderhoud, reparatie en overige kosten
1. Onderhoud en reparatiewerkzaamheden worden in principe door verhuurder uitgevoerd. Verhuurder zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is.
2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de vouwwagen zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, bandreparatie, stalling, boetes etc.
3. Noodzakelijke reparaties aan de vouwwagen, welke het bedrag van € 75,– of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na toestemming van verhuurder, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.
4. Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zonodig in overleg met verhuurder of ANWB. Wanneer de kosten van een door de verhuurder goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt verhuurder zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
5. Alle reparaties aan de vouwwagen dienen te geschieden door een erkend caravan- /vouwwagenbedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de vouwwagen mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
6. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en na toestemming van verhuurder elders uitgevoerde reparaties worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.
7. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.
8. Verhuurder verplicht huurder bij ingebruikneming van de vouwwagen de benodigde verzekering af te sluiten, zie art.10.

Artikel 7. Schade aan de gehuurde vouwwagen
1. Verhuurder garandeert dat de vouwwagen op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
2. Huurder is verplicht na een ongeval waarbij de vouwwagen betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de vouwwagen, verhuurder daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.
3. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren.
4. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te late opmaken en dit aan verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
5. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder.
6. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

Artikel 8. Schade van de huurder

1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de vouwwagen of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde vouwwagen, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van verhuurder, in welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen reisverzekering af te sluiten. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:- Overtreding door huurder van de wegen verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.- Door huurder en/of inzittende van de vouwwagen gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze het gevolg zijn van een defect aan de vouwwagen dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.- Beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3 van deze algemene voorwaarden- Reparatie en onderhoud van de vouwwagen dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de vouwwagen.

2. Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

3. Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgaven van verhuurder die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de huurder

1. In alle gevallen dat huurder enige bepalingen van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in hetbijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de vouwwagen, voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.

2. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schade bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

3. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke maatregelen, die verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

Artikel 10. Diversen

1. Huurder is verplicht een repatriëringverzekering inclusief aanhangersupplement af te sluiten.

2. Een kopie van bovengenoemde polisbescheiden dient u bij het ophalen van de vouwwagen aan ons te overhandigen